PradžiaStruktūra ir kontaktaiMokyklos taryba

Mokyklos taryba

2017-2018 mokslo metai

Mokyklos tarybos pirmininkė

Rasa Kaušakienė, mokytoja

Mokyklos tarybos nariai:
        Mokytojai
Skaistė Bakanienė
Nijolė Bagdonavičienė
Auksė Jankevičienė
Regina Mačionienė

         Tėvai
Daiva Aleknienė
Laimonas Burokas
Laima Dilienė
Aurelija Jaseckienė
Asta Šybienė

       Mokiniai
Orinta Aleknaitė, 7 kl
Eglė Jasiūnaitė, 7 kl.
Linas Giedrys, 8 kl.
Karolis Velk, 8 kl.
Giedrius Tijušas, 10 kl.


                                                                                                                                                                                                                 Išrašas
                                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                                           Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                           2011 m. rugsėjo 15 d.
                                                                                                           sprendimu Nr. TS-205

KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI
31. Mokyklos taryba (toliau-Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę  demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
32. Taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybos sudėtyje – 15 žmonių (5 mokiniai, 5 mokytojai  ir 5 tėvai (globėjai, rūpintojai). Tarybos veikloje gali dalyvauti 1–3 vietos bendruomenės atstovai.
33. Taryba  renkama dvejų metų kadencijai.    
34. Mokinius į Tarybą deleguoja mokinių taryba.
35. Tėvus į Tarybą deleguoja tėvų susirinkimas.  
36. Mokytojus į Tarybą deleguoja Mokytojų taryba.
37. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
38. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
39. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
40. Taryba:
      40.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
      40.2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą,  Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
      40.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
      40.4. svarsto Mokyklos  lėšų naudojimo klausimus;
      40.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
      40.6. teikia siūlymų Kupiškio rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
      40.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, metodinių grupių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
      40.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
      40.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
41. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
42. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.