Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymas

Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Atnaujinta: Antradienis, 24 Spalis 2017 10:34