PradžiaStruktūra ir kontaktaiMokinių taryba

Mokinių taryba

2021-2022 mokslo metai

Mokinių tarybos pirmininkė
Alina Poškaitė, 8 kl.

Mokinių tarybos nariai:

Milava Oleksina, 6 kl.

Odeta Plėtaitė, 7 kl.

Rokas Žilinskas, 7 kl.

Mangirdas Kolosovas, 8 kl.


                                                                                                                                                         Išrašas
                                                                                                                 PATVIRTINTA
                                                                                                                 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                 2018 m. balandžio 26 d.
                                                                                                                 sprendimu Nr. TS-116

KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

51. Mokykloje veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba, kuri atstovauja mokinių interesams, sprendžia mokiniams aktualias problemas, kartu formuoja jaunimo politiką, kuria jaukią Mokyklos aplinką, skatina ir ugdo pilietiškumą.

52. Mokinių tarybą sudaro 7 nariai. Mokinių tarybos narius renka 5–10 klasių mokiniai slaptu balsavimu, mokinių susirinkime. Susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau, kaip pusė mokinių. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos atviru balsavimu, balsų dauguma išrinktas Mokinių tarybos pirmininkas (posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių).

53. Mokinių taryba:

53.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

53.2. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

53.3. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, ugdymo planus, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;

53.4. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į Mokyklos tarybą;

53.5. inicijuoja projektus, programas jaunimo užimtumo klausimais;

53.6. už savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime vieną kartą per mokslo metus.


Atnaujinta 2019-09-10